ПІДПИСАТИСЯ НА РОЗСИЛКУ


КЛЮЧОВІ ПОДІЇ
АРХИВ СОБЫТИЙ
Виставки і конференції
12 - 14 листопада 2014 "TransUzbekistan 2014"
Повідомлення ТОВ «Азоввагон» про настання із 24.02.2022 р. форс-мажорних обставин
28 лютого 2022

Керівникам підприємств, установ, організацій – контрагентам та партнерам – ПОВІДОМЛЕННЯ про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).
У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на всій території України починаючи з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року було введено воєнний стан строком на 30 діб.
Частиною другою статті 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» визначено, що форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України тощо.
Таким чином, військова агресія Російської Федерації в Україні, військові дії на території України та запровадження військового стану є форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили), які унеможливлюють виконувати (своєчасно виконувати) ТОВ «Азоввагон» (код ЄДРПОУ 39629578) свої зобов’язання, строк виконання яких настав.
Також Торгово-промисловою палатою України (ТПП України) повідомленням від 28.02.2022 № 2024/02.1-7.1 засвідчено настання форс-мажорних обставини з 24 лютого 2022 року і до їх офіційного завершення (обставини непереборної сили), а саме військову агресію Російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
У зв’язку з цим ТПП України підтвердила, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року і до офіційного їх закінчення є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності або фізичних осіб по договору, окремим податковим чи іншим зобов’язанням (обов’язком), виконання якого (яких) настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких (якого) стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс мажорних обставин (обставин непереборної сили). Зважаючи на вищезазначене, ТОВ «Азоввагон»  повідомляє всіх клієнтів, контрагентів та партнерів Товариства за укладеними договорами (угодами) про настання з 24.02.2022 для ТОВ «Азоввагон» (код ЄДРПОУ 39629578) обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які об’єктивно можуть унеможливити належне та своєчасне виконання зобов’язань, передбачених умовами укладених договорів (контрактів, угод тощо).

Генеральний директор ТОВ «Азоввагон»             Максим РОШКО

04 квітня 2022 Термінове повідомлення директора «АЗОВМАШІНВЕСТ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД»

Наступним повідомляємо про проведення 04 квітня 2022 року позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» (ідентифікаційний код 13504334), на яких було прийняте рішення про термінове відсторонення з 04 квітня 2022 року Іващенка Костянтина Володимировича  від виконання обов’язків Генерального директора ПРАТ «Азовзагальмаш» та його звільнення з посади Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш».
Хоча протягом вересня – жовтня 2021 року можливість виконання ним обов’язків Генерального директора ПРАТ «Азовзагальмаш» вже була обмежена рішеннями зборів кредиторів та комітету кредиторів Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш», відповідно до яких  було вирішено уповноважити арбітражного керуючого на звернення до господарського суду з клопотанням про визнання ПРАТ «Азовзагальмаш» банкрутом та відкриття відносно нього ліквідаційної процедури, що припиняє всі повноваження органів управлення ПРАТ «Азовзагальмаш» (клопотання з листопада 2021 року знаходиться на розгляді господарського суда міста Києва), останні події та повідомлення щодо особи Іващенка Костянтина Володимировича, які були поширені 04 квітня 2022 року через деякі засоби масової інформації (які на жаль не можуть поки бути достовірно перевірені через триваючі активні бойові дії у місті Маріуполь та відсутність мобільного зв’язку та знаходження міста в облозі), вимушують акціонерів Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» терміново реагувати, результатом чого стало прийняття  рішення про термінове відсторонення з 04 квітня 2022 року Іващенка Костянтина Володимировича  від виконання обов’язків Генерального директора ПРАТ «Азовзагальмаш» та його звільнення з посади Генерального директора ПРАТ «Азовзагальмаш».
Також повідомляємо про обрання з  05 квітня 2022 року у якості нового Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» Борота Володимира Савелійовича.
Окрім того позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш було зафіксовано факт втрати з моменту введення воєнного стану будь-якого зв’язку із керівництвом та трудовим колективом Приватного акціонерного товариством «Азовзагальмаш» та втратою з боку акціонерів можливості доступу до виробничих потужностей підприємства, а також тимчасову неможливість ведення Приватним акціонерним товариством «Азовзагальмаш» господарської діяльності в умовах воєнного стану.
Про прийняті рішення було повідомлено також розпорядника майна Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» арбітражну керуючу Черпак Анастасію Юріївну (призначену Ухвалою господарського суду м. Києва від 06.10.2021 р. у справі №910/3262/16).
Акціонери Приватного акціонерного товариства «Азовзагальмаш» та кінцевий бенефіціарний власник  підтримують територіальну цілісність України, тільки в правовому полі якої можливе продовження господарської діяльності підприємства.
Сподіваємось на якнайскоріше завершення військової агресії Російської Федерації проти України та мріємо про початок відновлення мирного життя в Україні та у нашому рідному місті Маріуполі Донецької області.  

Слава Україні!

Директор «АЗОВМАШІНВЕСТ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД»                                 Тарас Поліщук

Кінцевий бенефіціарний власник  ПРАТ «Азовзагальмаш»                     Світлана Савчук